Comhoibríonn an tOireachtas le tionóil pharlaiminteacha eile san Eoraip agus níos faide i gcéin. Tugann parlaiminteoirí eachtracha cuairt ar an Oireachtas go rialta chun staidéar a dhéanamh ar shaincheisteanna beartais agus chun dul i mbun cainteanna lena gcomhghleacaithe Éireannacha. Taistealaíonn Comhaltaí den Oireachtais chuig parlaimintí eile freisin.

Glacann an tOireachtas páirt i dtionóil pharlaiminteacha Eorpacha agus idirnáisiúnta chomh maith. Tá Éire ina ball den Aontas Idirpharlaiminteach, de Thionól Parlaiminteach Chomhairle na hEorpa agus de Thionól Parlaiminteach na hEagraíochta um Shlándáil agus Comhar san Eoraip.

Is é cuspóir na hoibre seo uile dea-chaidreamh oibre a chothú, díospóireacht a chur chun cinn, tuiscint níos fearr ar shaincheisteanna comhspéise a chruthú agus comhsheasamh a shocrú más féidir.

An Cumann Idirpharlaiminteach Thuaidh/Theas

Fóram atá sa Chumann Idirpharlaiminteach Thuaidh/Theas do phléití idir Comhaltaí Chomhthionól Thuaisceart Éireann agus Comhaltaí Thithe an Oireachtais maidir le saincheisteanna ina bhfuil leas agus spéis choiteann.

Tionól Parlaiminteach na Breataine-na hÉireann

Tá sé mar aidhm ag Tionól Parlaiminteach na Breataine-na hÉireann comhoibriú idir ionadaithe polaitiúla sa Bhreatain agus in Éirinn a chur chun cinn chun leas na ndaoine a ndéanann siad ionadaíochta ar a son.

An tOireachtas agus an tAontas Eorpach

Is é Comhchoiste an Oireachtais um Ghnóthaí an Aontais Eorpaigh go príomha a thugann faoin idirghabháil pholaitiúil agus an caidreamh idir institiúidí an Aontais Eorpaigh agus Tithe an Oireachtais. Déanann Oifig Náisiúnta Parlaiminte an Oireachtais sa Bhruiséil ionadaíocht thar ceann an Oireachtais in institiúidí an Aontais Eorpaigh.

An Comhchoiste Oireachtais um Ghnóthaí an Aontais Eorpaigh

Tá ról lárnach ag an gComhchoiste Oireachtais um Ghnóthaí an Aontais Eorpaigh i dtreorú díospóireachta ar an Aontas Eorpach in Éirinn. Déanann sé breith ar fhorbairtí agus ar thionscnaimh thábhachtacha AE a mbíonn tionchar acu ar Éirinn agus cinntíonn sé go ndéantar grinnscrúdú ceart ar reachtaíocht agus ar thograí AE. Coimeádann sé an Rialtas cuntasach i ngaol na hÉireann leis an Eoraip. Freastalaíonn an coiste ar Chomhdháil dhébhliantúil na gCoistí Parlaiminteacha do Ghnóthaí an Aontais (COSAC).